Hướng dẫn sử dụng postback tối ưu quảng cáo mobile app

Post-back là một trong 3 tính năng quan trọng của mobile attribution tool, giúp marketer gửi dữ liệu về những sự kiện quan trọng trong ứng dụng như app open, signup, purchase,.. cho ad network. 

Bằng việc tận dụng dữ liệu post-back, ad network có thể tối ưu vận hành dịch vụ quảng cáo với các chiến dịch đang chạy, hỗ trợ loại hình quảng cáo re-targeting, de-targeting. Bài viết này sẽ trình bày về các loại hình post-back chủ yếu được adbrix hỗ trợ, đồng thời cung cấp một số ví dụ cài đặt post-back phổ biến thông dụng.

Phân loại các hình thái post-back

1.  App open event vs in-app event post-back
Theo tính chất của dữ liệu, post-back được chia thành (i) app open event (các sự kiện liên quan tới việc mở ứng dụng gồm new install, reinstall, deep link open) và (ii) in-app event (sự kiện phát sinh trong ứng dụng như Log-in, Create character, Purchase…). Chỉ cần thông qua tích hợp adbrix SDK cơ bản là có thể gửi post-back các sự kiện App Open Event. Nhưng nếu muốn gửi post-back dạng in-app event thì phải thêm bước tích hợp in-app event sử dụng SDK API cần thiết.
2. Attribution scope: All vs Only

Theo kết quả attribution, có thể phân loại dữ liệu post-back như sau:

 • Only: Với loại hình này, ad network chỉ nhận được dữ liệu post-back nếu app open event hoặc in-app event được phát sinh bởi người dùng được acquired thông qua ad network đó mà thôi. Ví dụ: Ad network A được tính attribution cho một new install thì dữ liệu về lượt new install này được gửi sang cho ad network A.
 • All: Không cần quan tâm tới việc event được phát sinh từ ad network nào, có được attributed cho media A hay không, media A sẽ nhận được toàn bộ dữ liệu của post-back event.
3. New install vs Re-Engagement
Đối với một số in-app event đặc biệt như signup, login completed, create character, purchase…, có thể phân loại dữ liệu post-back này xảy ra với lượt cài đặt mới (new install) hay xảy ra với sự kiện re-engagement (ví dụ re-install, deep-
link open).
Toàn bộ nội dung trình bày ở trên có thể tổng kết bằng hình minh họa bên dưới.

Ví dụ cài đặt post-back theo từng loại hình chiến dịch quảng cáo

1. New install acquisition campaign  hoặc re-engagement campaign

Với chiến dịch có mục tiêu acquire người dùng mới (new install), điều kiện post-back có thể như sau:

 • App open type: New install
 • Post-back scope: Only

Với cài đặt như trên, chỉ khi có chuyển đổi new install được phát sinh từ media A, dữ liệu post-back về sự kiện new install đó mới được gửi cho media A. Từ đó, dựa vào traffic mà media A tạo ra, media A có thể biết được bao nhiêu lượt new install phát sinh.

Postback app open event for Re-install and Deeplink open
Postback app open event for New Install

Ngược lại với các chiến dịch có target là re-engagement thì điều kiện post-back thường là:

 • App open type: Re-install, deep-link open
 • Post-back scope: Only

Theo đó, chỉ dữ liệu về các lượt re-install và deep-link open được phát sinh do người dùng được acquired từ media A mới được gửi lại cho chính media này.

Postback app open event for Re-install and Deeplink open
Postback app open event for Re-install and Deeplink open
2. Chiến dịch quảng cáo chuyển đổi, có target là conversion với một số in-app event nhất định

Trong trường hợp cần tiến hành loại hình quảng cáo chuyển đổi, mục tiêu tối ưu người dùng thực hiện một sự kiện in-app event nào đó sau khi cài app lần đầu, giả sử tối ưu theo sự kiện purchase, cấu hình post-back như sau:

 • In-app event: abx.purchase được active.
 • Scope: Only
 • Open attribution type: New Install

Khi đó chỉ những sụ kiện purchase phát sinh từ nhóm đối tượng cài app là new install và được acquired từ media A mới được gửi đi sang cho media A. Nhờ đó, media A có thể biết được thông qua traffic từ kênh của mình có bao nhiêu người dùng đã mua hàng sau khi cài đặt app lần đầu.

In-app event Postbacks
In-app event postback condition settings

Giả sử, cần chạy chiến dịch không phải cho “new install” mà cho đối tượng re-engagement, tức là cần gửi in-app event phát sinh sau khi người dùng tương tác lại với app (re-install, deep link open), thì cấu hình tương tự như trên chỉ khác Open Attribution Type cần chọn là Re-Install và Deep Link Open thay vì New Install như trước.

3. Re-targeting campaign

Khi tiến hành các chiến dịch re-targeting, phía media cần tiến hành phân nhóm User Segment thỏa mãn một số điều kiện nhất định trong toàn bộ tập người dùng. Ví dụ: tập người dùng add_to_cart nhưng vẫn chưa purchase một product nào đó, tập người dùng đã cài game mà chưa hoàn thành bàn chơi demo (tutorial completed), v.v. Khi đó, cần gửi toàn bộ dữ liệu trong một số phân nhóm nhất định (app open, in-app event) sang cho media. Xem xét cấu hình post-back với điều kiện như sau:

 • Scope: post-back all
 • App open attribution types: new-install, re-install, deep link open
Postback condition for re-targeting ad campaign
Postback conditions for re-targeting ad campaign

Post-back macro được adbrix hỗ trợ

Ad partner sử dụng danh sách macro được adbrix cung cấp để xây dựng post-back URL. Tại thời điểm gửi post-back, post-back worker của adbrix kiểm tra URL template để xác định được macro phù hợp và post-back dữ liệu tương ứng với macro.

Marketer có thể kiểm tra và thay đổi thông tin post-back url, tuy nhiên macro template và URL được 2 bên thống nhất trong quá trình tích hợp ad partner nên việc thay đổi là không cần thiết.

Tìm hiểu thêm về: Adbrix-Ad Partner integration guide

Some Keys and Values using in Postback
Postback conditions in adbrix

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về các loại hình post-back và một số cách cấu hình phổ biến. Hy vọng, với những thông tin tóm tắt nhanh này, các bạn có thể mau chóng tận dụng tính năng post-back để tối ưu hiệu quả chiến dịch mobile app marketing campaign của mình.